Υπεύθυνη Διαχείριση

Η «Υπεύθυνη Διαχείριση» αξιοποιεί τη δύναμη της επιχειρηματικότητας, διατηρώντας παράλληλα το βασικό σκοπό ενός οργανισμού, να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνική αξία.

Η Υπεύθυνη Διαχείριση αποτελεί μια βιώσιμη εναλλακτική λύση στη συμβατική θεώρηση της ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης που διασφαλίζει μόνιμα, μέσω του νομικού DNA της εταιρείας, το όραμα και τις αρχές των ιδρυτών καθώς και την ανεξαρτησία της.

Επίσης, αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο τις θεμελιώδεις διαρθρωτικές ελλείψεις του τωρινού συστήματος, επανασχεδιάζοντας τους στόχους και τα κίνητρα που καθοδηγούν τις λήψεις των αποφάσεων, ειδικά στις «επιβαλλόμενες» μετοχικές συνθέσεις.

Οι εταιρείες Υπεύθυνης Διαχείρισης δεσμεύονται σε δύο αρχές:

Τα κέρδη εξυπηρετούν τον σκοπό

Τα κέρδη εξυπηρετούν την αποστολή του οργανισμού και είτε επανεπενδύονται, είτε διαμοιράζονται ή δωρίζονται στην ευρύτερη συνδεδεμένη κοινότητα. Οι επενδυτές και οι ιδρυτές αποζημιώνονται με προαποφασισμένες αντισταθμιστικές αποδόσεις / μερίσματα.

Αυτό-Διοίκηση

Η διακυβέρνηση του οργανισμού παραμένει πάντοτε σε ανθρώπους που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση, τη λειτουργία και την αποστολή της εταιρείας. Η εταιρεία δεν μπορεί ποτέ να εξαγοραστεί ή να πωληθεί σε μη σύμφωνους με τις αρχές της Υπεύθυνης Διαχείρισης εταίρους ή σχήματα και τα δικαιώματα ψήφου ανήκουν πάντοτε σε ιδρυτές και εργαζομένους.

Αποδεδειγμένα Οφέλη της Υπεύθυνης Διαχείρισης

Διατήρηση των Αξιών και της Αποστολής της Εταιρείας

Η Υπεύθυνη Διαχείριση είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση στην αποστολή και στις αξίες του οργανισμού. Εξαλείφοντας την πίεση από εξω-εταιρικούς συμμέτοχους, οι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις που είναι ευθυγραμμισμένες τόσο με την αποστολή όσο και με τους μακροπρόθεσμους τους στόχους.

Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός

Χωρίς βραχυπρόθεσμες πιέσεις από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους επενδυτές, οι εταιρείες Υπεύθυνης Διαχείρισης μπορούν να επικεντρωθούν στο τι είναι καλύτερο μακροπρόθεσμα τόσο για τους οργανισμούς τους, όσο και για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους επενδυτές και το κοινωνικό σύνολο.

Καλύτερη διαχείριση και διακυβέρνηση

Η Υπεύθυνη Διαχείριση θέτει τις βάσεις για υποδειγματική εταιρική διακυβέρνηση και λειτουργία, παράγοντες κρίσιμοι για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία κάθε οργανισμού.

Παραγωγικότητα και Διατήρηση έμψυχου δυναμικού

Η Υπεύθυνη Διαχείριση αποτελεί μια νομική δέσμευση προς τους εργαζόμενους, η οποία εγγυάται ότι η εργασία τους ωφελεί τον σκοπό της εταιρείας και όχι αποκλειστικά τους οικονομικούς ιδιοκτήτες της.

Πιστότητα Πελατών (customer loyalty)

Οι συνεργάτες και οι καταναλωτές απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες, όταν οι εργαζόμενοι και τα διευθυντικά στελέχη αισθάνονται συνδεδεμένοι και άμεσα υπεύθυνοι για την αποστολή του οργανισμού.